Konsulentar over heile landet

Merkur-programmet er organisert som eit landsomfattande nettverk med 10 konsulentar fordelt på heile landet. Administrasjonen ligg i Førde i Sogn og Fjordane.

Det er dei 10 konsulentane som har den direkte kontakten med kjøpmenn og bokhandlarar. Konsulentane jobbar med å byggje opp kompetanse i butikkane og er viktige støttespelarar for kjøpmennene i arbeidet med å betre lønsemda og få tilført tilleggsfunksjonar.

Administrasjonen på tre personar er lokalisert til Førde og knytt til konsulentfirmaet Mentor AS. Dagleg leiar er Helge Schei. Frå og med 2019 vil Distriktssenteret overta administrasjonen av Merkur.

Departementet har oppnemnt eit breitt samansett programstyre, med representantar frå butikkbransjen og kommune-Norge. Styret blir leia av Inge Ryan, tidlegare fylkesmann i Nord-Trøndelag og no rådmann i Nye Namsos.