Kommunale tenester på nærbutikken

Kan nærbutikken få ei rolle som kommunens forlenga arm i lokalsamfunnet? Kan kommunen spare pengar og folk få betre tenester ved å satse på kommunale tenester i tilknyting til lokalbutikken? Kan butikken få ei sterkare rolle som utviklingsaktør, som nav i eit  lokalt nettverk?

Hildur Sørdal_ordførar Ola Teigen.jpg

AVTALE: Kjøpmann Hildur Sørdal og Flora-ordførar Ola Teigen har gjort avtale om å opprette eit kommunalt servicepunkt ved Nærbutikken Stavang.

Dette er nokre av dei problemstillingane Merkur-programmet arbeider med gjennom utviklingsprosjektet «Kommunen og nærbutikken».

Sju kommunar og 14 nærbutikkar i Sogn og Fjordane deltar i eit nasjonalt prosjekt for å utvikle butikken som lokalt servicesenter. Prosjektet blir gjennomført av Merkur i samarbeid med Distriktssenteret og KS.

Kommunane Flora, Askvoll, Fjaler, Stryn, Luster, Aurland og Lærdal er handplukka til å vere med på prosjektet, saman med 1-5 nærbutikkar frå kvar kommune.

Prosjektet «Kommunen og nærbutikken»  er sett i gong etter avtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet starta våren 2017 og skal avsluttast i 2019.

Plakat komm servicepunkt.jpg

Nye oppgåver

Målsettinga med prosjektet er å få til tettare samarbeid mellom distriktskommunar og lokalbutikkar. Nærbutikken skal utviklast som eit lokalt servicesenter, med eit variert tilbod av tenester for folk og næringsliv. Det er også fokus på butikken som møteplass, både for fastbuande, tilreisande og nye innbyggjarar med behov for integrering.

Vidare ønskjer ein å stimulere til lokalt utviklingsarbeid der butikken får ei entreprenøriell rolle som nav i eit lokalt nettverk. Det blir arbeidd med å etablere forpliktande avtalar mellom butikk og kommune, der butikken tek på seg nye oppgåver i lokalsamfunnet på oppdrag for kommunen.

LES: Kommunen kjøper service på nærbutikken

Fem nærbutikkar har no fått avtale med Flora kommune om å ytre ekstra service og prøve ut kommunale tenester i butikken. Kommunen betaler 50.000 kr årleg for at lokalbutikken skal fungere som «kommunalt servicepunkt» for innbyggjarane. Aksvoll, Fjaler og Stryn har også gjort avtale om kommunal service gjennom lokale butikkar.

Bu lenger heime

Fleire lokalsamfunn har ei relativt stor gruppe eldre. Dersom folk kan bu lenger heime i lokalsamfunnet før flytting til omsorgsbustad eller andre typar institusjonar, vil kommunane kunne spare pengar på helse- og sosialtenester. Dette er noko av bakgrunnen for prosjektet.

Deltakarliste Kommunen og nærbutikken 2.jpg

Det også ei viktig målsetting at dei små butikkane kan få fleire tilleggstenester, slik at dei får styrkt det økonomiske grunnlaget for vidare drift. Samtidig vil dette gi betre service for folk på bygda.

Lokale prosessar

Kommuneprosjektet starta med ei samling på øya Reksta våren 2017, der 37 ordførarar, rådmenn og kjøpmenn frå Sogn og Fjordane var deltok sammen med representantar frå Kommunaldepartementet, Distriktssenteret, KS og Merkur.

Etter dette har det vore gjennomført kartlegging i dei aktuelle bygdene, for å avdekke behov og potensiale for nye tenester knytt til nærbutikken. På grunnlag av dette er det peika ut fleire konkrete utviklingsprosjekt som det blir arbeidd vidare med.

I to av bygdene blir det arbeidd med å etablere alders- eller omsorgsbustader i tilknytning til butikken. Ein butikk arbeider med utvikling av eit senter for lokalmat og reiseliv. Ein annan butikk deltar i eit utviklingsprosjekt for transport av post og varer ved hjelp av droner.

Vil du vite meir?

STARTKONFERANSE 2.MAI 2017

Program for konferansen
Deltakarliste med kontaktinfo
Presentasjon av prosjektet
Kommunale tenester i butikk
Nærbutikken som utviklingsaktør

Utviklingsseminar 21.september 2017

Kommunale servicepunkt

Medie-oppslag

Gode tenester for folk i utkantane (Merkur 3.mai 2017)
Kommunen kjøper service på nærbutikken (Merkur 9.mai 2018)
Nærbutikkar i pilotprosjekt - blir bygdas servicesentral (Firda 3.mai 2018)
Tilbyr kommunale tenester på butikken (Kommunal Rapport 16.aug.2018)
Butikken i Kvammen har blitt servicepunkt (Firda 10.nov 2018)

FILM

Ordførar Ola Teigen opnar kommunalt servicepunkt på Nærbutikken Stavang (10.des. 2018)