Kommunen kan støtte opp om nærbutikken

TETT SAMARBEID: Ordfører Ola Øie, kjøpmann Torill Dullum Lund og Merkur-konsulent Stig Olson har grunn til å være fornøyd med samarbeidet for ny butikk på Nerskogen. Foto: Krydder kommunikasjon

Nærbutikken har ei nøkkelrolle når det gjeld å møte dei utfordringane som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom kommunen legg opp til samarbeid med bygdefolket og lokalbutikken, kan resultatet bli eit sterkare lokalt engasjement for å utvikle levande lokalsamfunn.

Merkur-programmet har gode erfaringar med bygdeutvikling knytt opp til butikk-utvikling. Kjøpmenn i distrikts-Norge veit at eit godt samspel med lokalsamfunnet er heilt avgjerande for butikkens framtid. Samtidig er butikken veldig viktig dersom bygda skal vere attraktiv med tanke på ny busetting.

Lokalbutikken er ein del av infrastrukturen i eit lokalsamfunn, på linje med skule og barnehage.  For fleire små bygder som slit med fråflytting, er butikken den einaste felles-institusjonen dei har igjen. Dersom butikken skulle forsvinne, vil det bli vanskeleg å få tilgang på daglegvarer og viktige tenester som er knytt til butikk-drifta.

Forside på brosjyre

LAST NED BROSJYRE:
Slik kan kommunen samarbeide med nærbutikken Bokmål Nynorsk

Kommunalt servicepunkt

Fleire kommunar samarbeider aktivt med lokale butikkar, slik at dei kan tilby kommunale tenester på butikken. Butikkane formidlar kommunal informasjon via informasjonsskjerm eller brosjyrar og samarbeider med fleire kommunale etatar. Mange butikkar driv turistinformasjon, andre har miljøstasjon eller utlån av bøker. Fleire butikkar arbeider med integrering ved å tilby språk- og arbeidspraksis for flyktningar.

LES MEIR:
Matkroken Sørstraumen er servicekontor for Kvænangen kommune 

Sju kommunar i Sogn og Fjordane deltar i eit pilotprosjekt for tettare samarbeid mellom kommune og butikk, der kommunane har gjort avtalar om å etablere servicepunkt i butikkane. Butikken tilbyr seg å yte bestemte tenester for innbyggarar, lokalt næringsliv og tilreisande - og kommunen betaler for avtalt service. Det kan gjelde heimlevering av varer, kafétilbod, tilsyn med eldre, hjartestartar, integreringstiltak, turistinformasjon, kommunal informasjon, bibliotek, gratis internett, hjelp til å bruke digitale tenester mm.

Untitled-1.jpg

Dersom eldre og sjuke kan få hjelp til innkjøp, ærend og små oppgåver som dei ikkje maktar sjølve, vil dei kunne bu lenger heime i staden for å flytte til omsorgsbustad eller sjukeheim langt unna.  Dette kan vere ein vinn-vinn-situasjon både for dei eldre og for kommunen.

Satsar på nærbutikken

Mange distriktskommunar ser nytten av nærbutikkar, og er opptatt av å ta vare på dei. Då Rennebu kommune ville satse stort på hyttebygging, såg dei at nærbutikken på Nerskogen var heilt avgjerande for å få til vekst. Derfor valde kommunen å setje opp eit nybygg for butikken, med gunstige leigevilkår. Rømskog kommune har også sett opp kommunalt næringsbygg, tilrettelagt for daglegvarebutikk, fordi dei ser på nærbutikk som eit svært viktig servicetilbod for innbyggarane.

Nokre kommunar støtter opp om utsette nærbutikkar med årlege driftstilskot. Alta kommune ser at utan butikk vil resultatet bli fråflytting og dårlegare tenester for innbyggarane.

Nokre stader samarbeider butikkane med kommunen om ei skyss-teneste slik at eldre kan kome seg til butikken for å handle og møte andre. Skyss-tenesta blir drive av butikken sjølv, av frivillige eller av lokale drosjar (service-skyss).

LES MEIR: Butikken kan overta kommunale tenester

Bygdas viktigaste møteplass

Framtidas nærbutikk er eit servicesenter det lokalsamfunnet får dekt sine behov for daglegvarer og mange viktige tenester. Post, tipping, apotekvarer, lokal mat, drivstoff og turisttilbod er eksempel på tilleggstenester som gir butikken fleire bein å stå på - og gir folk på bygda eit betre tilbod.

Butikken er ein del av infrastrukturen i eit lokalsamfunn, på linje med skule og barnehage. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet eit eige program for utvikling av distriktsbutikkar (Merkur-programmet), med tilbod om rådgjeving, opplæring og støtte til investeringar.

Merkur-programmet har hatt fleire samarbeids-prosjekt med kommunar for utvikling av butikken som bygdas møteplass og service-senter. 14 butikkar og 13 kommunar i Nordland og i Trøndelag deltok i prosjektet «Butikken som sosial arena».

BIBLIOTEK: På Sørstraumen i Kvænangen kan kundene låne bøker når de handler. Butikken låner ut både bøker og filmer, gjennom avtale med det kommunale biblioteket.

Handle lokalt

Kommunen kan også støtte opp om lokale butikkar ved å handle lokalt. Lokal handel kan vere god kommune-økonomi, fordi det styrker det lokale næringslivet og skaper lokale arbeidsplassar.

«Lov om offentlige anskaffelser» gir kommunen stort handlingsrom til å legge opp anbodskonkurransar slik at lokale bedrifter får høve til å delta. Fleire kommunar har gode erfaringar med å utnytte dette handlingsrommet og gjere innkjøp til skule og barnehage frå nærbutikkar.

Kommunen kan for eksempel innrette anbodet slik at det er mogleg å gi tilbod innanfor bestemte geografiske område, noko dei har gjort i Suldal kommune. Service og miljø kan med fordel brukast som tildelingskriterium ved sida av pris.Lokal handel og lokal utvikling

LES MEIR: 10 gode grunnar for å handle lokalt

Næringsutvikling

Bygdebutikken er ein viktig utviklingsaktør. Fleire stader er butikken utgangspunkt for oppretting av nye arbeidsplassar, til dømes innanfor reiseliv eller lokalmat. Butikken er bygda sitt vertskap for turistar og andre besøkande. Kommunen har mykje å tene på å samarbeide med butikken og bygda for å få til lokal vekst og utvikling.

Åkrafjordtunet John Karsten Hustveit.jpg

GRÜNDER: Kjøpmann John Karsten Hustveit satsar på lokal næringsutvikling med utgangspunkt i butikken i Åkrafjord.

Det er ikkje noko kommunal oppgåve å drive butikk. Men nærbutikken bør likevel få ei rolle i den kommunale planlegginga fordi det er ein så viktig institusjon i lokalsamfunnet.

LES MEIR: Kjøpmannen er bygdas næringsutvikler

Distriktssenteret

1.1. 2019 vart Merkur-programmet ein del av Distriktssenteret. Bakgrunnen for dette er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønskjer å styrke det lokale samfunnsutviklar-perspektivet i Merkur. Merkur skal også styrke dialogen med kommunane.

Distriktssenteret ser at butikkutvikling er god og effektiv måte å drive bygdeutvikling på. Eit godt samarbeid med kommunane er avgjerande for å få dette til.

Vil du ha kontakt med Merkur?

Kommunane kan ta direkte kontakt med Merkurs 10 regionale konsulentar, som har lang erfaring med bygdeutvikling, bedriftsrådgjeving og utviklings-program.

Vil du ha meir informasjon om butikk- og bygdeutvikling?

BROSJYRE: Slik kan kommunen samarbeide med nærbutikken (pdf)   Bokmål Nynorsk
GRATIS NYHEITSBREV: Få oppdatert informasjon om bygdebutikkar og bygdeutvikling kvar månad