Vil du klage på støtte-vedtaket?

Har du fått avslag på søknad om tilskudd gjennom Merkur-programmet? Da kan du ha rett til å klage på vedtaket.

Klageretten er en rett søker har etter Lov av 12. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Etter kapittel VI er det forvaltningens enkeltvedtak som kan påklages.

Definisjon av vedtak og enkeltvedtak er beskrevet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, jamfør b. Disse er som følger:

a)      vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller private rettssubjekter

b)      enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer

Utgangspunktet er at mange avgjørelser om disponering av offentlige midler blir sett på som enkeltvedtak. Dette gjelder også tilskudd som blir gitt gjennom Merkur-programmet.

Hva kan påklages?

Ut fra ovennevnte har private rettssubjekter og forvaltningsorgan anledning til å klage på de enkeltvedtak som fattes i forbindelse med:

a)      Avslag på søknad om tilskudd

b)      Tilskuddets størrelse

c)      Delutbetaling og sluttutbetaling:  beløpets størrelse  evt. avkorting

 Hvem kan klage?

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteressse. Part er den som direkte berøres av vedtaket. Mens andre som vedtaket har betydning for, eller som har en viss tilknytning til saken , vil ha rettslig klageinteresse.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part (Fvl § 29 første ledd). 

Saksgang i klagesaker

En klage fremmes med konkret begrunnelse på hva som påklages og hvorfor det påklages. Dersom klageren mener det er dokumenter som har betydning for saken, og som ikke er registrert på saken, skal disse vedlegges klagen.

Klagen med ev dokumentasjon sendes til Distriktssenteret: post@kdu.no

Klager som gjelder vedtak i sekretariatet, vil bli behandlet av programstyret for Merkur. Klager som gjelder vedtak i styret, vil bli behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid.