59 millioner kroner til Merkur-programmet

Merkur får en bevilgning på 59,4 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Dette er omtrent det samme om Merkur fikk for 2019.

kvinne på talerstol

SATSER: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland satser videre på Merkur-programmet.

I fjor høst fikk Merkur en foreslått bevilgning på 49,7 millioner kroner da regjeringen presenterte statsbudsjettet for 2019. Men etter budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti ble budsjettet økt med 10 millioner kroner, slik at endelig bevilgning ble på 59,7 millioner kroner.

Bevilgningen til Merkur er en del av bevilgningen til Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret), som overtok ansvaret for Merkur 1.1.2019. Distriktssenteret får en total bevilgning på 92,7 millioner kroner i 2020. Det er en økning på 600.000 kroner sammenlignet med 2019.

Merkur-midlene skal brukes til kompetanseprogram for distriktsbutikker og til støtteordningene som Merkur forvalter på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Målet for Merkur er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstjenester som øker omsetningen, sikrer videre drift og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester, skriver regjeringen i sitt budsjettforslag.

- Merkur arbeider for å styrke den butikkfaglige kompetansen, øke antall tjenester i butikkene og å legge sterkere vekt på lokal samfunnsutvikling. Kriteriene for måloppnåelse er omsetningsutvikling, andel inntekter fra andre kilder enn dagligvarehandelen og overlevelsesrate blant Merkur-butikker, heter det videre i budsjettforslaget.